top of page

Informasjon fra styret

Juni 2020

Vei-vedlikehold

Vedlikehold av veinettet er gjennomført i mai/juni 2020. 

I det nederste området valgte vi å grøfte et strekk og deretter lage større bue / fall fra midten på veien. Ellers vanlig vedlikehold med fylling av hull, skraping og klor for å begrense støv.

Vi planlegger jevnlig oppfylling av hull ved behov, for å spare støtdempere. Roar Gillebo utfører dette for oss.

Det er meldt at det er problemer med smeltevann i t-krysset ved Furtholoa 74. Dette sjekkes ut, og burde være en smal sak å fikse.
 

Møte med kommune og velforeninger

Styret har deltatt i møte med Øyer kommune og velforeninger i Øyer kommune. Referat fra møtet finner du her.

Dokumentasjon av vann- og avløpsanlegget

Styret er i besittelse av oversikt over utbygget vann- og avløpsnett for Hytteeeierforeningens virkeområde. Det bør være kjent at deler av V/A-systemet er bygget med grunne grøfter.  Disse er utrustet med varmekabler som er i virksomhet hele perioden med fare for frost. Hytteeiere som er omfattet av dette, blir belastet med en ideell andel av kostnaden – pt. ca 1250,- pr år.

 

Vi minner om at det er den enkelte hytteeier som er ansvarlig for å koble til evt. varmekabel fra fellesnettet/kum og inn til egen hytte. Dette kan det bli dyrt å glemme.

 

Brøyting

På årsmøtet i 2019 kom det forslag om å se på muligheter for "smart brøyting". Dette er en sak styret har arbeidet med 2019/20, og fortsatt vil ha fokus på. Det vil kunne innebære noen tekniske utfordringer, noe det er ønskelig å minimere før vi går videre. Vi håper å ha dette på plass til sesongen 2020/21!

«Smart brøyting» innebærer at det lages et digitalt oppsett av hyttetomtene i foreningens område. Alle som skal besøke hyttene, må melde fra når de vil være der, og parkeringsplass/stikkvei inn fra hovedvei vil bli brøytet. Hovedveiene vil bli brøytet som vanlig, men det er brøyting på den enkelte tomt som er ressurskrevende.  Innføring av et slikt system vil være både ressurs- og miljøbesparende.
 

Løypekjøring
Tilførselsløypa ned i feltet er inne på skisporet.no og ØT kjører opp denne løypa på lik linje med resten av løypenettet. Det er noen utfordringer knyttet til grenser mot private tomter og utbedringsbehov. Dette gjør at utbedringer og standard ikke blir helt som ønsket.

 

Styret arbeider videre med to saker tilknyttet løypenettet på «vårt» område.

  • Tilførselsløype ned til Sæterberget, regulert i ytterkant nord i feltet. Utbygger har søkt om dispensasjon fra bygging pga forhold rundt regulering og uenighet mellom grunneiere. Hytteeierforeningen har levet en uttalelse til kommunen der vi på det sterkeste bestrider dispensasjonssøknaden.Status 23. juni 2020 er at utbyggers dispensasjonssøknad er avslått. Kravet om oppkjøring av skiløype står. Les avslaget HER.

  • Steiner og tømmerstokker i skiløype øverst på Lisetra:
    Den opprinnelige lysløypa som gikk i Høghaugvegen måtte flyttes grunnet en rekkefølgebestemmelse angående hyttebygging og vinterbrøyting. Ny lysløype - dagens utgave - ble bygget av utbygger i 2011 uten grunneiers tillatelse. Grunneier har jevnlig etterspurt dette i kommunen. Mars 2019 la kommunen ut reguleringsplan for området, og lysløypa ble der oppgradert til også å være sykkelsti. Grunneier ga da ØT tillatelse til løypeprepping ut sesongen, men deretter stopp. 
    Styret håper grunneier og kommunen fortsetter dialog slik at løypen kommer på plass igjen. Vi er havnet i en lei situasjon her da dette var en viktig tverrforbindelse øverst i feltet for oss og ØT, men er avhengig av at grunneier og kommunen kommer hverandre i møte. 

 

Vei til alpinbakke

Det ble i 2018/19-sesongen påbegynt et arbeid for å se på muligheter for bedre ankomst til skianlegget via en vei mot Mosetertoppen med mulig tilliggende parkeringsplass. Dette vil også gi hytteeiere på Lisetra tilgang til servicetilbudet som bygges opp nå, samt bedre beredskapssituasjonen, da Hornsjøveien pt. er eneste vei ned fra Lisetra. Styret vil arbeide videre med dette, også i dialog med kommunen.

 

Husk å informere om eierskifte!

Husk å melde fra til styret via https://www.lisetra.net/kontakt-oss hvis du selger eller overdrar hytte/eiendom. Dette er for å sikre at vi når ut til alle (nye) medlemmer med informasjon.

 

Endringer i styret

Vi takker Edvard Welle-Strand Horn og Terje Hals for gode bidrag til styrearbeidet, og ønsker Håvard K. Morset og Øyvind Hestnes velkomne som nye styremedlemmer.

Tidligere informasjon fra styret

November 2015

Januar 2016

September 2016

April 2017

August 2017

November 2017

Januar 2018

Juni 2019

bottom of page